ЖАҢАЛЫҚТАР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

Сериялар

Ауылшаруашылық ғылымдары

Редакция алқасы

Б а с   р е д а к т о р

Есполов Т.И.,

э.ғ.д, профессор,

ҚР ҰҒА академигі және вице-президенті

Р е д а к ц и я   а л қ а с ы:

 

Байзаков С.Б., э.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА академигі (бас редактордың орынбасары); Тиреуов К.М., э.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА академигі (бас редактордың орынбасары ); Елешев Р.Е., т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Рау А.Г., т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Иванов Н.П., в.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА академигі; Кешуов С.А., т.ғ.д., проф.,             ҚР ҰҒА академигі; Мелдебеков А., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Чоманов У.Ч., т.ғ.д., проф.,               ҚР ҰҒА академигі; Елюбаев С.З.,а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Садыкулов Т., а.ш.ғ.д., проф.,              академигі; Баймұқанов Д.А., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Сансызбай А.Р., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Умбетаев И., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; Оспанов С.Р., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА құрметті мүшесі; Олейченко С.И., а.ш.ғ.д., проф.; Кененбаев С.Б., а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Омбаев А.М., а.ш.ғ.д., проф. ҚР ҰҒА корр-мүшесі; Молдашев А.Б., э.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА құрметті мүшесі; Сагитов А.О., б.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі; Сапаров А.С., а.ш.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; БалгабаевН.Н., а.ш.ғ.д., проф.; Умирзаков С.И., т.ғ.д, проф.; Султанов А.А., в.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; Алимкулов Ж.С., т.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; Сарсембаева Н.Б., в.ғ.д., проф.

 

Р е д а к ц и я   к е ң е с і:

 

Fasler-Kan Elizaveta, Dr., University of asel Switzeland; Koolmees Petrus Adrianus, Prof. Dr., Utrecht University, The Netherlands; Babadoost-Kondri Mohammad, Prof., University of Illinois, USA; Yus Aniza Binti Yusof, Dr., University Putra, Malayzia; Hesseln Hayley Fawn, As. Prof., University of Saskatchewan, Canada; Alex Morgounov, Pr., International Maize and Wheat Improvement Center Turkey; Андреш С., Молдова Республикасы ҰҒА академигі; Гаврилюк Н.Н., Украина ҰҒА академигі; Герасимович Л.С., Беларусь Республикасының ҰҒА академигі; Мамедов Г., Азербайджан Республикасының ҰҒА академигі; Шейко И.П., Беларусь Республикасының ҰҒА академигі; Жалнин Э.В., т.ғ.д., проф., Ресей; Боинчан Б.,а.ш.ғ.д, проф., Молдова Республикасы; Юлдашбаев Ю.А.,а.ш.ғ.д, проф., РҒА корр-мүшесі, Ресей.